24 Haziran Seçiminde “Ulaştırma ve Lojistik” Vaatler

24 Haziran Seçime giren partilerin “Ulaştırma ve Lojistik” için vaatleri, aşağıdadır.

AK PARTİ

 • Bölgelerimizi ve illerimizi birbirleri ile bütünleştirmeye, yolcu ve yük açısından güçlü bir lojistik ve ulaştırma altyapısı oluşturmaya devam edeceğiz.
 • Karayolunda ülkemizin kuzeyini güneyine, doğusunu batısına bağlayan ana akslarımızı tamamlayacak ve otoyol ağımızı geliştireceğiz. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde ülkemizi dünyanın en önemli transit merkezlerinden birine dönüştüreceğiz. Demiryollarında yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarımızı önemli ölçüde tamamlayacağız.
 • Önemli ulaşım koridorlarını otoyol ağı ile birbirine bağlayacak, yeni otoyolları YİD modeliyle inşa edeceğiz. 2.657 km olan otoyol ağını 5.034 km’ye ulaştıracağız. 26.017 km olan Bölünmüş yol uzunluğumuzu 36.500 km’ye çıkaracak ve 81 ilimizi de bölünmüş yollarla birbirine bağlayacağız. Özellikle zor coğrafyanın olduğu Kuzey-Güney koridorlarında 433 km olan karayolu tünel uzunluğumuzu 700 km’ye çıkaracağız. 556 km uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi de 673 km’ye ulaştıracağız.
 • Kuzey-Güney ve Do­ğu-Batı koridorlarını tamamlayacağız.
 • Karayolu yük taşımacılığı sektöründe dijital takip sistemi oluştura­cağız.
 • Demiryolu ağımızı 25 bin km’ye çıkaracağız. MARMARAY’dan sonra Asya-Avrupa arasını demiryolu ile ikinci kez kesintisiz bağlayacak olan Gebze-Sabiha Gökçen–Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı ve Edirne’ye kadar uzanan demiryolunun proje hazırlama çalışmalarını tamamlayarak, yapım iha­lesine çıkacağız. Tüm demir­yolu ağımızı sinyalli ve elektrikli hale getireceğiz. Serbestleşme sonrası, özel sektörün gücü ve rekabeti ile demiryolu taşımacılığını hızla geliştireceğiz.
 • Türkiye’yi lojistikte bölgesel bir üs haline getireceğiz. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programını uygulamaya devam edeceğiz. Demiryolu ve karayolu bağlantısına sahip lojistik merkezler kuruyo­ruz. Limanları, OSB’leri, endüstri ve yük merkezlerini iltisak hatlarıyla demiryolu ağına bağlayacağız.
 • Kuzey Ege Çandarlı ve Filyos limanlarını hizmete sunacağız. Mersin konteyner limanının yapımına başlayacağız. 2023 yılına kadar ticaret filomuzu 29 milyon DWT’dan 50 milyon DWT’a, çıkaracağız. Tersane kapasitemiz ise 4,4 milyon DWT’dan 10 milyon DWT’a, ulaştıracağız. Konteyner elleçme kapasitemizi de 21,8 milyon TEU dan 32 milyon TEU’ya yükselteceğiz.
 • Gıda kap­samında; üretimden son tüketiciye kadar olan tedarik zincirine ilişkin kayıt sistemini güçlendireceğiz. Lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması için yasal ve kurumsal dü­zenlemelere devam edeceğiz. Yaş meyve-sebze tedarik zincirinde maddi kayba neden olan fire oranlarını en aza indirmek ve lojistik süreçlerinin genel kalitesini artır­mak amacıyla tarladan tüketiciye soğuk zincir yatırımlarını destekleye­ceğiz. Tarım ürünlerinin paketlenmesi, perakende satış noktalarına sevk edilmesi ve perakende satış noktalarında sergilenmesi hususlarında be­lirlenen uluslararası standartlara tam uyum sağlayacağız. Tedarik zincirinin kritik noktalarından toptancı hallerinin daha etkin çalıştırılması ve modernizasyonuna yönelik yasal çalışmaları tamamlayacağız.
 • OSB’lerde Tasarım ve Dijital Dönüşüm Merkezleri ile Model Fabrikalar kuracağız. Kişiye özel bireysel ürün çıkarabilme, hızlı prototip oluşturma ve ürün yenileme, daha sıkı tedarik zinciri yönetimi, veri yönetimi gibi alanlarda rekabet gücü kazanmaya yönelik uygulamaları hayata geçi­receğiz.
 • Makine sektöründe güçlü bir yerli tedarik zinciri oluşturacağız.
 • Otomotivde sektöründe tedarik zincirini kapsayan, tasarım, Ar-Ge, üretim ve satış-pazarlama süreçleri bütününün yurtiçinde geliştirilmesi, katma değerin artırılması, çevreye duyarlı yeni tek­nolojilerin geliştirilmesini sağlayacağız.
 • Lisanslı depo sayısını, depolama kapasitesini ve ürün çeşitliliğini ar­tıracağız. Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesini sağ­layacağız. Uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel sektöre lisanslı depo yaptıracağız. 2018 yılında 2,5 milyon ton kapasiteli depo yapımını tamamlayacağız.
 • AFAD: Lojistik depo bulunmayan 56 ilimizde; afet ve acil durum hallerinde afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak amacıyla barınma malze­melerinin stoklandığı cep depolar kuracağız.
 • Türkiye’nin en büyük liman projesi ile entegrasyonu bulunan, de­miryolu ve karayolu bağlantılarıyla önemli lojistik avantajlara sahip Fil­yos Endüstri Bölgesini yüksek ve orta yüksek teknolojili yatırımlar için önemli bir üretim merkezi haline getireceğiz.
 • Gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemlerini tek nokta­da birleştireceğiz. Yükümlülerimize zaman ve maliyet kazancı sağla­yacağız. Teknik ekipman kapasitemizi genişleteceğiz.

CHP

 • Merkez Türkiye Projesi ile ülkemizi, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika’yı birbirine bağlayan bir terminal ülkeye dönüştüreceğiz.
 • Ulaştırma sektöründe bilgi teknolojisi kullanımını güçlendirecek ve sektöre yönelik AR-GE çalışmalarını destekleyeceğiz. Ulaşım sistemlerinin tamamında bilişim altyapısını geliştireceğiz.
 • Demir yolu atılımımız için gerekli olan girdilerin temini doğrultusunda ulusal lokomotif ve vagon endüstrimizi hızla geliştireceğiz.
 • Merkez Türkiye Projesi doğrultusunda ve 5 Kalkınma Kuşağı programımız kapsamında, ulaştırma altyapısına ilişkin üretkenliği artıracak projeler hayata geçireceğiz. Demir yolu omurgamızı güçlendirmek üzere doğu – batı yönünde iki ana hat, kuzey-güney yönünde üç ana hat oluşturacağız. Bu kapsamda Samsun Limanı’nı Akdeniz’e bağlayan mevcut demir yolu şebekesini modernize edeceğiz. Orta Anadolu merkezli bir demir yolu ağını, bölgelerimizin tümünü birbirine bağlayacak şekilde inşa edeceğiz. Bu ağı, uluslararası limanlarımıza ve uluslararası ulaşım ağlarına bağlayacağız. Güneş Kuşağı kapsamında yer alan illerimiz arasında kara taşımacılığını hızlandıracak yatırımlara öncelik vereceğiz. Marmara Denizi’nin etrafında demir yolu ve kara yolu ulaşımını etkinleştiren bir ulaşım çemberi kuracağız. İstanbul’daki sınai ve ticari faaliyetlerin Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısındaki illere yayılması için altyapıyı oluşturacağız.
 • Kombine taşımacılığı geliştireceğiz. Taşımacılıkta deniz ve demiryollarının payını artıracak, limanların demir yolu bağlantılarını güçlendireceğiz. Bu kapsamda Samsun Limanı’nı Karadeniz’in KEY-PORT’u haline getirecek ve bu şekilde Boğaz geçişlerindeki yoğunluğun azaltılmasını sağlayacağız.
 • Eskimiş ve yıpranmış demir yolu hatlarını modernize edecek ve elektrifikasyonlarını sağlayacağız.
 • Karadeniz sahil demir yolu hattımızı Batum sınır kapısına kadar uzatacağız.
 • GAP’ı Mersin ve İskenderun’daki limanlara bağlayan GAP demir yolu projesini hızlandıracak, Gaziantep – Şanlıurfa arasındaki hızlı demir yolu projesini tamamlayacağız.
 • Kara yolu Taşıma Kanunu’nu, yetki belgeleri, vergi, sigorta, ceza ve benzeri şikayetleri göz önüne alarak meslek odaları ile iş birliği içerisinde yeniden düzenleyeceğiz.
 • Kara yolu bağlantıları ihmal edilen il, ilçe ve köylerimizin bağlantılarını güçlendireceğiz. GAP bölgesinde ve turizm merkezlerindeki kara yolları ağlarını hızla modernize ederek ihtiyaçlar doğrultusunda bu alanlara yeni yatırımlar yapacağız.
 • Yetersiz planlama ve kalitesiz uygulama nedeniyle çok sayıda kazaya sebep olan bölünmüş yolları standartlara uygun hale getireceğiz.
 • Kara yollarında sathi kaplama asfalt uygulamasını, sadece Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) sayısı 1.500’ün altında olan yollarda kullanacağız. Trafiği bu sayının üstünde olan yollarda ise sıcak karışım asfalt kullanacağız.
 • Yap – İşlet – Devret modeli ile inşa edilen otoyollarda ve köprülerde, yüklenici firmaların haksız kar sağlamasına ve kamu zararına yol açan yüksek trafik garantilerini iptal edeceğiz.
 • Gemi inşa ve bakım-onarım tersanelerine destek verecek, küçük ölçekli tersanelerin bu doğrultuda dönüşümlerini teşvik edeceğiz. Mevcut limanların ulaştırma bağlantılarını güçlendirecek, kapsamlı bir iyileştirme ile uluslararası taşımacılığı destekleyeceğiz. Entegre ulaşım planlaması çerçevesinde yapılacak olan limanların kara yolu ve demir yolu bağlantılarını göz önünde bulunduracağız.
 • Döviz cinsinden fiyatlandırılan otoyol ve köprü geçiş ücretlerini Türk Lirası üzerinden belirleyeceğiz. Geçiş ücretlerinde %50 indirim yapacağız.
 • Ulaştırma politikamızda toplu taşımaya, deniz ve demir yollarına gerekli ağırlığı vereceğiz.
 • Beş Kuşak Bölgesel Kalkınma Planları’na uygun olarak, başta Doğu Kuşağı olmak üzere, kuzey güney hattında yeni demir yolu projelerini hayata geçirecek ve ulaştırmada kuzey güney koridorunun da gelişmesini sağlayacağız.
 • Liman yönetiminde yetki karmaşasını gidereceğiz.
 • Bölgesel lojistik üslerinin, bölgenin üretim merkezleri ve sosyal işletme ağıyla bağlarını geliştireceğiz.
 • Lojistik üslerinin gümrük kapıları ve limanlarla bağını güçlendirecek, demir yolu ulaşım kapasitesini artıracağız. Planlanan lojistik üslerin tamamını demir yolu ağına bağlayacağız.
 • Ulaştırma ve lojistik altyapısını geliştirecek, bilişim teknolojisi kullanımı, çevrenin korunması, can güvenliği ve çalışanların insanca yaşam koşullarını odağa yerleştireceğiz. 5 yıl içinde demir yollarının yük ve yolcu taşımacılığındaki ağırlığını iki katına çıkartacağız.
 • Deniz ulaşımında ihtisas limanlarının geliştirilmesini sağlayacağız.
 • Deniz taşımacılık sektöründe siyasi kayırmacılığın yarattığı haksız rekabeti sonlandıracağız.
 • Deniz ticaret filosunun gençleştirilmesini ve kapasitesinin artırılmasını teşvik edeceğiz.
 • Gemi inşa sanayisinde rekabet gücünü artıracak önlemler alacağız.
 • Gemi inşa kapasitesini, çevre hassasiyeti ve iş yeri güvenliğini dikkate alarak artıracağız.
 • Gümrük kapılarında bekleme süresini asgari düzeye çekecek düzenlemeler yapacak, gümrük kapılarının kapasitesini ve teknolojik altyapısını geliştirecek, çalışan sayısını artıracağız.
 • Sosyal işletme ve kooperatifleri yaygınlaştırarak tedarik zincirindeki ara kademeleri azaltacak ve tüketici fiyatlarını düşüreceğiz.

İYİ Parti

 • Kritik ve Yarım Kalmış Ulaştırma Altyapısı projelerini süratle tamamlayacağız. Karayollarında ülkemizin doğusunu batıya bağlayan 5 ulaşım koridoru ve kuzeyini güneye bağlayan 18 ulaşım koridorundan bölünmüş yol eksiklikleri gidereceğiz ve ayrıca ana arterlerdeki otoyol ağımızın eksiklikleri gidererek baştanbaşa ulaşımın kalitesi, güvenliği ve hızını artıracağız.
 • Kamu Özel İşbirliği Ulaştırma projelerinde Yabancı Para Cinsinden belirlenen Pahalı Geçiş Ücretlerini Makul düzeye çekeceğiz, hizmet kalitesini düşüren ve kamuya ciddi yük oluşturan geçiş garantisi uygulamasına son vereceğiz.
 • Şoför esnafı ve nakliyecilerin sorunlarını çözeceğiz. Haksız rekabeti önleyeceğiz. Karayolu Taşımacılığı Sektörünün problemlerini çözüme kavuşturacağız. Taşımacılıkta “K” belgesinden alınan yüksek ücretleri makul seviyeye düşüreceğiz. Karayolu taşımacılığı sektörünün yurtiçi denetimlerde karşılaştığı sorunlar ile yurtdışı transit geçişlerinde alınan yüksek ücretlerin düşürülmesi, geçiş sürelerinin kısaltılması vd. dış kaynaklı sorunlar için gerekli diplomatik girişimler yapacağız.
 • Türkiye’yi Demirağlarla Öreceğiz. Demiryolları Önceliğimiz Olacak. OSB’ler ile Limanları demiryolları ile birleştireceğiz. Taşıma maliyetlerini düşüreceğiz. Demiryollarının doğudan batıya, kuzeyden güneye ana akslara bağlantıdaki altyapı eksiklikleri gidereceğiz, ancak projeleri kesin proje seviyesinde detaylandırılarak ihale edilerek inşaat ve maliyet açısından ucu açık yıllarca süren proje olmaktan çıkaracağız. Mevcut demiryolu hatlarımızın standartlarının yükseltme çalışmaları yapılmayan kesimlerinin yenilenmesini sağlayacağız ve elektrifikasyon ve sinyalizasyon eksikliklerini belirleyerek, öncelikle sırasına göre tamamlayacağız.
 • Lojistik entegre taşımacılığın geliştirilmesi için liman-karayolu-demiryolu bağlantlarını kuracağız. Demiryolu ile yük taşımacılığının özendirilmesi için demiryolu konteyner taşımacılığı sübvanse edeceğiz. Bu kapsamda, demiryolu hat kiralaması mevzuatını yenileyeceğiz. Demiryolu ulaşımının toplam ulaşımdaki payı, yük taşımacılığında %15 ve yolcu taşımacılığında %10 seviyelerine çıkarılması için gerekli tedbirler alacağız ve düzenlemeler yapacağız. Bu çerçevede, özellikle yük taşınmasını artırmak için ana demiryolu hatları ile OSB’ler arasında bağlan􀆨 yolları yapacağız. Daha hızlı verimli lokomotifler tedarik ederek, yük taşımacılığı sürelerini düşüreceğiz. Demiryollarında yapımı devam eden ve tamamlanan lojistik köylerin sayıları artırarak bunların liman ve havayolu taşımacılığı ile bağlantılarını sağlayacağız.
 • Demiryolu ulaşımının toplam ulaşımdaki payı, yük taşımacılığında %15 ve yolcu taşımacılığında %10 seviyelerine çıkarılması için gerekli tedbirler alacağız ve düzenlemeler yapacağız. Bu çerçevede, özellikle yük taşınmasını artırmak için ana demiryolu hatları ile OSB’ler arasında bağlantı yolları yapacağız. Daha hızlı verimli lokomotifler tedarik ederek, yük taşımacılığı sürelerini düşüreceğiz. Demiryollarında yapımı devam eden ve tamamlanan lojistik köylerin sayıları artırarak bunların liman ve havayolu taşımacılığı ile bağlantılarını sağlayacağız.
 • Hava yolu taşımacılığını geliştireceğiz. Hava yolu taşımacılığının gelişmesinin önündeki alt yapı eksikliklerini gidereceğiz. Hava yolu taşımacılığı işletmelerinde uluslararası sivil havacılık standartlarında rekabetçi bir piyasanın oluşması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ülkemizin turizm bölgelerindeki hava alanlarına yönelik yerel ve uluslararası taşımacılığını özendireceğiz, teşvik uygulamaları getirerek hem turizm kapasitesinin hem de hava yolu taşımacılık kapasitesinin üst düzeyde kullanılmasını sağlayacağız. Çok modlu taşımacılığı destekleyen havayolu taşıma yatırımlarına, lojistik merkez projelerine ve bağlantılarına önem ve öncelik vereceğiz.
 • Kıyı Yapıları Master Planını hazırlayacağız. Deniz Yolu ulaşımından en üst seviyede yararlanabilmek için, Kıyı yapıları master planını güncelleyeceğiz, liman yönetimi ve yatırımları mevcut dağınık ve keyfi yapısından kurtaracağız; şeffaf ve denetlenebilir ve ülkenin ve vatandaşın ihtiyacına cevap verecek şekilde gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.
 • Kabotaj hattı taşımacılığının payını artıracağız. Deniz taşımacılığında kabotaj ha􀆴 taşımacılığın payı hem yolcu hem de yük taşımacılığın da artırılması için gerekli tedbirleri alacağız.
 • Limanların altyapı sorunları derhal çözeceğiz. Çandarlı ve Filyos Limanlarını tamamlayacağız. Uluslararası transit taşımacılıktan daha fazla pay alabilmek için aktarma limanı ve hub liman rıhtım, dalgakıran, geri saha ve modern ekipman gibi temel alt yapı eksiklikleri gidererek uluslararası taşımacılıktan Türk firmalarının daha fazla pay almasını sağlayacağız. Bu kapsamda, Ege’de Çandarlı Limanı’nı tamamlayacağız, Karadeniz de Filyos limanını bitireceğiz.
 • Gemi İnşa sektörünü teşvik edeceğiz. Proje finansmanında yüksek kredi maliyetleri nedeniyle Gemi İnşa Sektörünün rekabet gücü kısıtlanmakta, sektör teşvik uygulamalarından yeterli düzeyde faydalanamamaktadır. Gemi İnşa sektörünü teminat desteği kapsamına alacağız, sektörü ekosistem yaklaşımı çerçevesinde ele alarak etkin bir destekleme mekanizması kuracağız.
 • Denizcilik ve Gemi Adamı eğitimini geliştirerek, yetişmiş gemi adamı ve denizcilerimizin yerli ve uluslararası filolarda istihdam imkânı bulmaları sağlayacağız.
 • Gemi inşa sanayinde Ar-Ge faaliyetleri destekleyeceğiz. Gemi inşa sanayi ve tersanecilikde Ar-Ge çalışmaları destekleyerek milli teknolojinin geliştirilmesini sağlayacağız.
 • Tersanelerimizin fiziki altyapılarını iyileştireceğiz. Gemi sanayimizin bugüne kadar sadece tersane fiziki yapı yatırımları yaptığı ve bunlarında çoğunun atıl durumda olduğu bir gerçekti Bu atıl kapasitenin harekete geçirilebilmesi için proje teşvikleri ile sektörü destekleyeceğiz ve ekonomimize istihdam ve ihracat artışı ile katma değer üretmesini sağlayacağız.
 • İhraç ürünlerinin depolama, tasnifleme, ayıklama, paketleme, ambalajlama, montaj, demontaj, elleçleme, gümrükleme, nakliye gibi hizmetlerinin yer aldığı lojistik altyapı tesisleri kuracağız.
 • Büyük ölçekli işletmelerimizin, küçük ölçekli işletmelerle güç birliği içinde kuracakları ulusal tedarik zincirleriyle, küresel markalar yaratan bir ekonomi inşa edeceğiz.
 • Ağır vasıta araçlarda Trafik Sigortası bedellerini düşüreceğiz.
 • Nakliye sektöründeki küçük esnafın da kredi kullanabilmesi için Bankalar ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri’nin belirlediği koşulları yeniden düzenleyeceğiz.

MHP

 • Uluslararası ulaştırma ve enerji koridorları üzerinde yer alan ülkemizin, lojistik ve ulaştırma altyapısı geliştirilerek “bölgesel lojistik merkezi üs” olması sağlanmalıdır.
 • Ulaştırma altyapısı geliştirilerek, yaygın, hızlı, güvenli ve ucuz bir ulaştırma sistemi tesis edilmeli, gerek ekonominin gerek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda modern bir taşıma ağının oluşturulması esas olmalıdır.
 • Çin’den Avrupa’ya demiryolu bağlantısı ile tarihî İpekyolu’nun yeniden ihya edilmesi projesine etkinlik kazandırılması, Türkiye’ye ekonomik olduğu kadar siyasi üstünlük te sağlayacaktır. Bu kapsamda, söz konusu projenin Türkiye bağlantıları ivedilikle hayata geçirilmeli ve ilgili ülkelerle işbirliği geliştirilmelidir.
 • Ulaştırma alt sistemlerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmasına önem verilmeli, denizyolu-karayolu ve denizyolu-demiryolu kombine taşımacılığını geliştirecek projelere öncelik verilmeli, deniz ulaşımı imkânlarının olmadığı durumlarda ise demiryolu-karayolu kombine taşımacılık sistemleri değerlendirilmelidir. Ulaştırma modları arasındaki dengesizliğin giderilebilmesi için demiryolu ve deniz yolu fiziki alt yapısı geliştirilmeli, limanların demiryolu ile karayolu bağlantıları güçlendirilmelidir.
 • Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanmasında önemli bir araç olan vadeli işlem borsaları etkinleştirilerek, ürün borsaları geliştirilmeli, lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
 • Kamyon, otobüs, dolmuş, taksi ve servis hizmeti veren şoför esnafı, alacağı araç ve kullanacağı yakıta ilişkin verginin farklılaştırılması suretiyle desteklenmeli, rekabet imkanı sağlanmalı ve ayrıca şoför esnafına fiilî hizmet zammı verilmelidir.

VATAN Partisi

 • Tarım ürünlerinin paketlenmesi, standartlaştırılması ve depolanması teşvik edilecek, tarımda makineleşmeye ağırlık verilecektir.
 • Enerji, ulaştırma, iletişim, haberleşme, bilişim ve gıda güvenliği gibi stratejik sektörlerde özelleştirilen KİT’leri kamulaştıracak ve verimli işleteceğiz.
 • Kanal İstanbul, 4. Köprü, 3. Havalimanı gibi İstanbul’u yönetilemez büyüklüğe iten, sözde “büyük yatırım projeleri” dönemine son vereceğiz.

NOT: HDP’nin bu konu için vaadi yoktur ve HÜDA PAR’ın seçim beyannamesine ulaşılamadı.

NOT: Partiler, isim sırasına göre yazıldı.

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir